ว่าด้วยเรื่อง ลูกเสือโลก

 

ให้นักเรียนชั้นม.1 ที่เรียนวิชาเนตรนารี ทำแบบทดสอบให้ผ่าน…..

15/8/61  ใช้คิวอาร์โคดสีเขียวนะคะ

หรือกดตามลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSgZnqtG0LsV4z1PdSzFYbewrnny5zT4VPUfdmrfbwO5uvdw/viewform

Advertisements

ว่าด้วยเรื่อง กวี…..

ประเภทของกวี

ในทางวรรณคดี มักจะแบ่งเป็นกวีเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการแต่ง คือ

  1. จินตกวี หมายถึง กวีที่แต่งโดยความคิดของตนได้แก่ วรรณคดีประเภทที่เกิดจากจินตนาการของผู้แต่งหรือกวีเอง เช่น เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เรื่องมัทนะพาธา ของรัชกาลที่ 6 เรื่องเห็นแก่ลูกของ “พระขรรค์เพชร” เป็นต้น
  2. สุตกวี หมายถึง กวีที่แต่งโดยได้ฟังมา ได้แก่ เรื่องที่แต่งตามที่เล่าสืบกันมา อาทิ เสือโคคำฉันท์ และ สมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นต้น
  3. อรรถกวี คือ กวีที่แต่งตามความจริง ได้แก่ เรื่องที่แต่งตามเหตุการณ์หรือหลักความเป็นจริง เช่น เรื่อง ลิลิตยวนพ่ายและลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น
  4. ปฏิภาณกวี คือ กวีที่แต่งบทกวีได้สดๆ ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมมาก่อนได้แก่ เรื่องที่แต่งด้วยไหวพริบที่คิดขึ้นเองโดยทันทีทันใด เช่น โคลงที่ศรีปราชญ์พูดกับนายประตู เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย….

วรรณคดีสโมสร

วรรณคดีสโมสรคืออะไร
ตอบ วรรณคดีสโมสรเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือแต่งดี จัดเป็นวรรณคดีไทย และเป็นยอดของวรรณคดีแต่ละประเภท Continue reading “วรรณคดีสโมสร”

รอบรู้วรรณคดีไทย

ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
14

1. ลีลาของวรรณคดีไทย
• เสาวรจนี – ชมความงาม
• นารีปราโมทย์ – เกี้ยวพาราสี
• พิโรธวาทัง – โกรธ
• สัลลาปังคพิสัย – เศร้า
2. ขนบ (ธรรมเนียม) การแต่งวรรณคดีร้อยกรองสมัยโบราณ
2.1) บทไหว้ครู (บทประณามพจน์)
2.2) บทแต่งตัว – เป็นการผ่อนคลายอารมณ์
2.3) นิราศ – เป็นการกล่าวคิดถึงนางเมื่อต้องจากไปที่ไกล
3. วัฒนธรรมไทย
3.1) วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
• วัตถุธรรม : จับต้องได้
• คติธรรม : ข้อคิด เช่น สุภาษิต คำพังเพย
• เนติธรรม : กฏระเบียบ
• สหธรรม : ธรรมเนียม ประเพณี มารยาท
3.2) ตัวอย่างวัฒนธรรมไทย
• เกี่ยวกับกษัตริย์ : การสวมมงกุฏ , ฉัตร , โขนเรือพระที่นั่ง , ธงครุฑ , การหมอบคลานเข้าเฝ้า(สมัยโบราณ)
• ธรรมเนียมไทย : การต้อนรับแขก
• จารีตประเพณี : การเลี้ยงดูพ่อแม่ และ การสู่ขอผู้หญิง
4. งานศิลปะไทย
4.1) สถาปัตยกรรม : วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปรางค์ มณฑป เรือนไทย
4.2) ประติมากรรม : ครุฑยุดนาค สิงห์อัด กินนรรำ เทพนม ฐานปัทม์
4.3) จิตรกรรม : ลายกระหนก ลายไทย
4.4) วรรณกรรม : ไตรภูมิพระร่วง มหาชาติเวสสันดร
4.5) ดนตรีและดุริยางคศิลป์ : เพลงพระสุบิน เพลงฉุยฉาย เพลงพระยาเดิน
4.6) หัตถกรรม : กรองทอง ตาด อุบะ พวงมาลัย บุหงารำไป
4.7) การละคร : กรอบหน้า ชฎา
4.8) การละเล่น : หุ่น โขน
4.9) แสงสี : ตะไล พะเนียง ละทา
4.10) คหกรรม : การทำอาหาร
5. ความเชื่อ – ค่านิยมไทย
5.1) ความเชื่อ
• ความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา : บุญกรรม สังสารวัฏ อนิจจัง
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธรูป พระพุทธบาท เทวรูป
• ผีสางนางไม้
• ไสยศาสตร์
• ความฝัน : บุพนิมิต – ฝันบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้น
จิตนิวรณ์ – ฝันเพราะใจคิด
เทพสังหร – ฝันเพราะเทวดาดลใจ
ธาตุโขภ – ฝันเพราะไม่สบาย , ธาตุในกายวิปริต
• โชคลาง : ฤกษ์ ทิศทาง ตากระตุก จิ้งจกทัก แมงมุมตีอก นกแสก ฉัตรหัก
5.2) ค่านิยม – สิ่งที่มีค่าควรแก่การยกย่อง
• ค่านิยมของไทย : ความกตัญญู , รักบ้านเกิด , การมีความรู้ , ลูกผู้ชายลายมือคือยศ , การบวชเรียน
• ค่านิยมที่น่ายกย่อง : ความรับผิดชอบ , ความซื่อสัตย์
• คำสอนของคนไทย : ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัว , การรักษามารยาท

6. นานาทรรศนะในวรรณคดีไทย
6.1) ความรัก
• รัก คือ ความหลง
• รักมีอาณุภาพ
• รักต่างชนชั้นไม่ดี
6.2) ความรักศักดิ์ศรี

เทศกาลแห่งการสอบ

ข้อคิดหลังสอบ
1.เราพยายามทำสุดยอดแล้ว
2.อย่าเอาความรู้ไว้เพียงแค่เอาไว้สอบเก็บไปใช้ติดตัวบ้างอารัยบ้างก็ดีนะอิอิ
3.อย่าเอาเวลาว่างหลังเลิกเรียนไปเล่นเฟสอีกอิอิ

1