วรรณคดีสโมสร

วรรณคดีสโมสรคืออะไร
ตอบ วรรณคดีสโมสรเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสร เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือแต่งดี จัดเป็นวรรณคดีไทย และเป็นยอดของวรรณคดีแต่ละประเภท อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

รอบรู้วรรณคดีไทย

ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
14

1. ลีลาของวรรณคดีไทย
• เสาวรจนี – ชมความงาม
• นารีปราโมทย์ – เกี้ยวพาราสี
• พิโรธวาทัง – โกรธ
• สัลลาปังคพิสัย – เศร้า
2. ขนบ (ธรรมเนียม) การแต่งวรรณคดีร้อยกรองสมัยโบราณ
2.1) บทไหว้ครู (บทประณามพจน์)
2.2) บทแต่งตัว – เป็นการผ่อนคลายอารมณ์
2.3) นิราศ – เป็นการกล่าวคิดถึงนางเมื่อต้องจากไปที่ไกล
3. วัฒนธรรมไทย
3.1) วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
• วัตถุธรรม : จับต้องได้
• คติธรรม : ข้อคิด เช่น สุภาษิต คำพังเพย
• เนติธรรม : กฏระเบียบ
• สหธรรม : ธรรมเนียม ประเพณี มารยาท
3.2) ตัวอย่างวัฒนธรรมไทย
• เกี่ยวกับกษัตริย์ : การสวมมงกุฏ , ฉัตร , โขนเรือพระที่นั่ง , ธงครุฑ , การหมอบคลานเข้าเฝ้า(สมัยโบราณ)
• ธรรมเนียมไทย : การต้อนรับแขก
• จารีตประเพณี : การเลี้ยงดูพ่อแม่ และ การสู่ขอผู้หญิง
4. งานศิลปะไทย
4.1) สถาปัตยกรรม : วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปรางค์ มณฑป เรือนไทย
4.2) ประติมากรรม : ครุฑยุดนาค สิงห์อัด กินนรรำ เทพนม ฐานปัทม์
4.3) จิตรกรรม : ลายกระหนก ลายไทย
4.4) วรรณกรรม : ไตรภูมิพระร่วง มหาชาติเวสสันดร
4.5) ดนตรีและดุริยางคศิลป์ : เพลงพระสุบิน เพลงฉุยฉาย เพลงพระยาเดิน
4.6) หัตถกรรม : กรองทอง ตาด อุบะ พวงมาลัย บุหงารำไป
4.7) การละคร : กรอบหน้า ชฎา
4.8) การละเล่น : หุ่น โขน
4.9) แสงสี : ตะไล พะเนียง ละทา
4.10) คหกรรม : การทำอาหาร
5. ความเชื่อ – ค่านิยมไทย
5.1) ความเชื่อ
• ความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา : บุญกรรม สังสารวัฏ อนิจจัง
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธรูป พระพุทธบาท เทวรูป
• ผีสางนางไม้
• ไสยศาสตร์
• ความฝัน : บุพนิมิต – ฝันบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้น
จิตนิวรณ์ – ฝันเพราะใจคิด
เทพสังหร – ฝันเพราะเทวดาดลใจ
ธาตุโขภ – ฝันเพราะไม่สบาย , ธาตุในกายวิปริต
• โชคลาง : ฤกษ์ ทิศทาง ตากระตุก จิ้งจกทัก แมงมุมตีอก นกแสก ฉัตรหัก
5.2) ค่านิยม – สิ่งที่มีค่าควรแก่การยกย่อง
• ค่านิยมของไทย : ความกตัญญู , รักบ้านเกิด , การมีความรู้ , ลูกผู้ชายลายมือคือยศ , การบวชเรียน
• ค่านิยมที่น่ายกย่อง : ความรับผิดชอบ , ความซื่อสัตย์
• คำสอนของคนไทย : ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัว , การรักษามารยาท

6. นานาทรรศนะในวรรณคดีไทย
6.1) ความรัก
• รัก คือ ความหลง
• รักมีอาณุภาพ
• รักต่างชนชั้นไม่ดี
6.2) ความรักศักดิ์ศรี

เทศกาลแห่งการสอบ

ข้อคิดหลังสอบ
1.เราพยายามทำสุดยอดแล้ว
2.อย่าเอาความรู้ไว้เพียงแค่เอาไว้สอบเก็บไปใช้ติดตัวบ้างอารัยบ้างก็ดีนะอิอิ
3.อย่าเอาเวลาว่างหลังเลิกเรียนไปเล่นเฟสอีกอิอิ

1